thảm họa

Nếu bạn nhấp vào nút "Đọc bằng tiếng Nhật dễ dàng" sau khi chọn bản dịch máy, nó sẽ không được hiển thị chính xác.
Sau khi chuyển về tiếng NhậtNhấp vào nút "Đọc bằng tiếng Nhật dễ dàng".

Thông báo mới

Trang web này sẽ đóng vai trò là "Trung tâm Thông tin Thảm họa Yokohama dành cho Người nước ngoài" để phổ biến thông tin trong trường hợp có động đất, bão lớn hoặc mưa lớn.

(Tức là

Mưa lớn và bão